Årsrapport

Globe
Mer

45,8 NOK mrd.

Ferds samlede verdijusterte egenkapital

  • Verdijustert egenkapital
  • Avkastning på verdijustert EK i %
  • Likviditet

Kontanter og likvide plasseringer fratrukket bankgjeld

Konsernsjefen har ordet

«I 175 år har familien Andresen og Ferd arbeidet med industrielt eierskap og investeringer gjennom skiftende tider. Selv om tidene skifter, er verdien av aktivt og ansvarlig eierskap alltid til stede.»

Les mer

Morten Borge, Konsernsjef

Ferds finansielle resultat 2023

Ferd hadde per 31.12.2023 en beregnet verdijustert egenkapital på 45,8 milliarder kroner, opp fra 43,0 milliarder kroner per 31.12.2022. For Ferd samlet ble avkastningen på den verdijusterte egenkapitalen 8,6 prosent. Avkastningen i kroner, justert for utbytte til eierne på 893 millioner kroner, var 3,7 milliarder kroner.

Les mer